Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Финансови отчети

Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г.
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
Пояснителни бележки на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Четвърто тримесечие на 2019г. - Форма на КФН
Уведомление за финансово състояние на ТБСГ - Четвърто тримесечие на 2019г. - Форма на КФН